آشنائی با شورای جهانی صنایع دستی

با تاسیس سازمان ملل متحد ، حفاظت از میراثهای فرهنگی بشری به عهده ی «یونسکو » یا «سازمان تربیتی ِ، علمی و فرهنگی ملل متحد » و اگذار شد.

از سال ١٩٦٤ میلادی با تاُسیس «شورای جهانی صنایع دستی » (World CraftsCouncil) (که به طور اختصاری W.C.C نامیده می شود) به عنوان یکی از ارگانهای وابسته به یونسکو ، صنایع دستی و سنتی در قالب یک «هنر –صنعت » و به عنوان بخشی از زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملل مورد توجه قرار گرفت.

شورای مذکور که ابتدا با تعداد محدودی از اعضاء کار خود را آغاز کرد ، اکنون حدو١١٠کشور جهان را در بر می گیرد و دبیر خانه آن در آتن (پایتخت کشور یونان ) قرار دارد.

مهمترین هدفهایی که این شورا به عنوان یک ارگان غیر انتفاعی و غیر دولتی دنبال می کند عبارت است از:

تشویق ،کمک و راهنمایی  صنعتگران دستی و همچنین بالا بردن سطح اطلاعات تخصصی و حرفه ای آنها با توجه به زمینه های متفاوت فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو.

حفظ وتقویت صنایع دستی و تجلی آن به عنوان رکن عمده ای از حیات فرهنگی ملتها.

ایجاد همبستگی میان صنعتگران دستی سراسر جهان.

لازم به توضیح است که از هر کشور تنها یک سازمان می تواند به عنوان نماینده صنعتگران آن کشور به عضویت شورا در آید و سازمان صنایع دستی ایران از سال١٣٤٧ به عنوان ارگان مسئول و متولی صنایع دستی کشور به عضویت شورای جهانی صنایع دستی در آمده است.

مهمترین منبع تامین هزینه های شورا ، کمک سالانه کشورهای عضو است که در قالب حق عضویت پرداخت می شود.

ارکان عمده شورا عبارت است از : مجمع عمومی و هیئت اجرائی . شورای جهانی صنایع دستی علاوه برمجمع عمومی پنج مجمع منطقه ای برای آسیا و اقیانوسیه ، آفریقا ، اروپا ، آمریکای شمالی  آمریکای جنوبی است که در راس هر یک از آنها یکی از معاونان شورای جهانی صنایع دستی قرار دارد

مجامع عمومی هر دو سال یکبار و مجامع منطقه ای به طور سالانه در یکی از کشورهای عضو تشکیل جلسه داده و طی آن درباره ی موضوعاتی که قبلاً از طریق تماس دبیرخانه شورا با اعضاء در دستور کار قرار گرفته است بحث وتبادل نظر می شود.

 

سایر فعالیتهای شورا برای رسیدن به اهداف یاد شده عبارت است از:

ایجاد ارتباط با سایر سازمانهای بین المللی واستفاده از کمکهای  آنها نظیر :یونسکو ، برنامه عمران ملل متحد (U.N.D.P) و بانک جهانی.

تماس ومذاکره با اتحادیه های اقتصادی بین المللی نظیر : جامعه اقتصادی اروپا درمورد تعدیل حقوق گمرکی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای ورود صنایع دستی از کشورهای آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین.

فراهم کردن زمینه  و ایجاد ارتباط برای مبادله ی کارشناس و کار آموز میان کشورهای عضو.

برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها و نمایشگاههای بین المللی صنایع دستی .

تهیه و انتشار کتب و گزارشهای تخصصی و همچنین یک نشریه خبری که حاوی رویدادها ی مختلف صنایع دستی در سطح جهان است.

در مجموع باید گفت مهمترین نتیجه ای که از تلاشهای شورای جهانی صنایع دستی حاصل شده جلب توجه ملتها نسبت به اهمیت فوق العاده صنایع دستی در زندگی فرهنگی  ، اقتصادی و اجتماعی ملتها یشان است.